Obchodné podmienky

1. Predmet
Nasledujúce zmluvné podmienky sa týkajú právnych vzťahoch medzi Vami, ďalej len cestujúcim a nami, spoločnosť Autotourisme Léman Sa so sídlom v Ženeve, ďalej len ALSA a spoločnosťou Eggmann Frey AG, so sídlom v Ženeve, ďalej len Eggmann.

Cestujúci súhlasí so „Všeobecným prepravným podmienkam (VOP)“ uvedenými nižšie. V prípade nezlučiteľnosti niektorého z uvedených ustanovení s platnými ustanoveniami zákona uplatniteľnými v Prepravnej Zmluve, je to ten druhý ktorý má prednosť.

2. Cestovný lístok
Cestovný lístok zhmotňuje prepravnú zmluvu medzi prepravcom a cestujúcim, umožňuje vstup do autobusu. Lístok je na meno cestujúceho a nemôže byť prevedený na tretiu osobu. Lístok bez titulnej stránky, alebo neopatrený pečiatkou agentúry s dátumom vydania nie je platný. Jeho platnosť sa začína dátumom jeho vydania a je stanovená na šesť mesiacov. Ak je platnosť prepravného lístka kratšia ako táto doba, je toto spresnené na lístku. Lístok musí byť v držbe cestujúceho a preukázaný na žiadosť akéhokoľvek Revízora Lístkov. Každá osoba cestujúca bez lístka z dôvodu straty či krádeže je povinná zakúpiť si nový lístok.

3. Nástup
Cestujúci je povinný dostaviť sa 45 minút pred časom odchodu autobusu. Nástup je uzatvorený 15 min pred časom odchodu.

Dopravca je oprávnený na určitých linkách uplatniť poplatok 2.- CHF za registračnú kontrolu.

4. „Otvorené“ spiatočné lístky
Miesto pre prvú cestu je zarezervované v momente vystavenia lístka.

V prípade „otvoreného spiatočného“ lístka, miesto pre spiatočnú cestu musí byť rezervované aspoň 5 dní pred plánovaných dátumom odchodu. Rezervácie budú akceptované v závislosti od dostupnosti miest. Ak si cestujúci zarezervoval miesto na spiatočnú cestu po vystavení lístka, je povinný potvrdiť dátum. Akákoľvek zmena v plánovaní cesty musí byť oznámená čo najskôr a bezprostredne po prvej ceste, ak obdobie oddeľujúce odchod a návrat cesty je viac ako 5 dní. Dopravca si vyhradzuje právo predať nepotvrdené miesta. Každý lístok, na ktorom dátum odchodu nie je riadne označený nie je platný a bude prijatý len vtedy ak sú miesta k dispozícií.

5. Cestovné tarify a zľavy
Uplatniteľná tarifa je tá, ktorej platnosť je účinná v deň kedy je lístok vydaný. To platí len v prípade že lístky za cestu tam a späť sú zaplatené v plnej výške pred začiatkom cesty.

Ceny cestovného prezentované v tomto katalógu môžu byť modifikované. Keďže ceny cestovného a časy môžu byť často upravované, ceny cestovného a časy uvedené na lístku sú dobrým dôkazom o tom či existuje nejaký rozpor s požiadavkami uvedenými vo verejných dokumentoch (vytlačené cestovné poriadky, vrátane tohto dokumentu, na internete atď.) V prípade pochybností Vám odporúčame kontaktovať nás priamo na 0900 57 37 47 ( CHF 1.49/min . ) alebo v overenej ALSA + Eggmann agentúre.

Dopravca môže poskytnúť zľavy pre deti, študentov, mladých ľudí či seniorov na cestovanie na určitých trasách. Ak sa aplikuje zľava, suma bude vždy zaokrúhlená na najbližšie celé číslo v CHF.

Tarifné podmienky každej trasy nadobúdajú prednosť v prípade rozporu s týmito VOP.

Keď sa už cesta začala, lístok za ktorý bolo zaplatené detské cestovné môže byť so zníženou tarifou použitý v medziach jeho platnosti a to aj v prípade ak dieťa dosiahne vekovú hranicu po začatí cesty.

Cesta zdarma je poskytovaná ak 15 ľudí cestuje v jednej skupine počas celej cesty (bez sprievodných osôb). Prosím, poraďte sa s ALSA alebo Eggmann v prípade cesty so skupinou väčšou ako 15 osôb.

Študentské cestovné platí len pre niektoré destinácie a iba po preukázaní sa študentským preukazom platným na prebiehajúci rok.

Existujú tzv. „High Season“ príplatky účtované pre dátumy stanovené dopravcom na určitých trasách.

Zľavy uvedené vyššie neplatia pre príplatky „High Season“.

Poplatky autobusovej stanice môžu byť aplikované v závislosti na mieste odchodu či destinácie.

6. Storno a vrátenie peňazí
Každé storno cesty musí byť vykonané v agentúre kde bol lístok vystavený. Firma pôsobiaca ako koncesionárska prevádzka, má právo zadržať pri refundovaní storno poplatky. Uplatniteľné sadzby sú uvedené v dokumentoch o „Poplatkoch za spracovanie“ ktoré sú k dispozícií v každej overenej ALSA EGGMANN agentúre.

Poplatky aplikované keď je lístok zakupovaný sú nevratné.

Žiadne zmeny nemôžu byť vykonané na mieste určenia sprostredkovateľom cestujúceho.

Lístky ktoré neboli vyzdvihnuté/zaplatené 3 dni pred odchodom budú zrušené ALSA-ou alebo EGGMANN-om ak to nie je dohodnuté inak.

Storno poplatky:

Viac ako 48 hodín pred odchodom 25% poplatok z ceny cestovného

od 48 hodín do 24 hodín pred odchodom 50% poplatok z ceny cestovného

od 24 hodín do 00 hodín pred odchodom 100% poplatok z ceny cestovného

Promo akcie lístky kúpené v promo akcií sú nevratné

7. Batožina
Batožina musí byť označená menom cestujúceho, ktorý bude požiadaný na uľahčenie overovania, ktoré by mohli byť vykonávané colnými a policajnými orgánmi.

V prípade straty, poškodenia či krádeže batožiny prepravovanej v autobusovom batožinovom priestore či v hornej priehradke, musí cestujúci upozorniť vodiča o škode ktorá bola spôsobená a potvrdiť toto písomne terminálnej kancelárií najneskôr do 48 hodín, toto bude uvedené v jazdnom liste. Spoločnosť akceptuje zodpovednosť za straty a škody uvedené v podmienkach stanovených pre každú trasu. Výška škody musí byť preukázaná cestujúcim. Stanovenie výšky odškodnenia v závislosti od overenia nesmie presiahnuť 500 CHF.

Príručná batožina sa prepravuje výhradne na riziko cestujúceho.
Je zakázané prepravovať zvieratá, tlakové fľaše, sklenené fľaše, kartónové škatule, bicykle a nebezpečné výrobky.

Cestujúci je taktiež povinný splniť požiadavky týkajúce sa batožiny stanové dopravcom.

8. Obmedzenia
Deti bez sprievodu mladšie ako 16 rokov nemôžu byť prepravované.

Vnútroštátna preprava je zakázaná.

Podľa článku 34 zákona PVG z 10.2.1924, akákoľvek osoba, ktorá môže hlboko šokovať neslušným alebo vulgárnym správaním, nevhodným alebo znečisteným odevom, môže byť z prepravy vylúčená. Ak počas jazdy nastanú vyššie uvedené podmienky vo vzťahu k cestujúcemu, táto osoba bude vylúčená z prepravy na najbližšej zastávke. Cestujúci je zodpovedný za všetky spôsobené škody na alebo v autobuse.

9. Administratívne formality
Cestujúci je povinný dodržiavať požiadavky príslušných krajín, týkajúce sa cesty, príchodových a odchodových dokumentov a iných požiadaviek v oblasti, ustanovené colnými, daňovými a inými administratívnymi úradmi voči sebe samému a jeho zaregistrovanej batožine a jeho príručnej batožine. Prepravca nenesie žiadnu zodpovednosť voči cestujúcim, ktorý neberú tieto požiadavky do úvahy.

10. Zodpovednosť dopravcu
Dopravca ktorý vydá lístok pre cestu ktorá bude vykonaná iným dopravcom pôsobí len ako zástupca agentúry pre nasledujúceho. Pokiaľ ide o all-inclusive balíčky, dopravca pôsobí iba ako zástupca cestovnej agentúry, hotela, reštaurácie atď. a nie je zodpovedný za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku ich služieb.

Zodpovednosť dopravcu sa vzťahuje na všetky ublíženia na zdraví spôsobené cestujúcemu od nástupu do autobusu až po jeho opustenie, vrátane týchto dvoch činností s výnimkou ublíženia na zdraví spôsobenú zavinením cestujúceho alebo osobitou povahou batožiny alebo batožinových obalov. Nároky za stratu alebo poškodenie batožiny musia byť vypracované cestujúcim ihneď po príchode a písomne potvrdené najneskôr do 10 dní po skončení cesty.
Náhrada v prípade škody spôsobenej na zaregistrovanej batožine ak cestujúci neprehlásil jej hodnotu, nemôže presiahnuť 300 švajčiarskych frankov za kus a 500 švajčiarskych frankov cestujúcemu. Zákony uplatniteľné pre zmluvy o preprave ustanovujú podmienky výplaty poistného. Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť za príručnú batožinu, s výnimkou prípadu, že cestujúci môže preukázať, že dopravca je zodpovedný za spôsobenú škodu.

Dopravca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené meškaním, zrušením spoja alebo za zmeškanie prípoja s akýmkoľvek iným dopravným prostriedkom. V dôsledku toho nesmie niesť náklady a iné následky ktoré z toho môžu vyplývať.

Zákony uplatniteľné pre zmluvy o preprave ustanovujú ďalšie prípady, keď je dopravca zbavený jeho zodpovednosti. Zmluva o preprave a občianskoprávna zodpovednosť dopravcu sa vzťahujú k zákonom krajiny dopravcu, ktorý v skutočnosti dopravu vykonal.

Prepravná firma si vyhradzuje právo uskutočňovať všetky úpravy považované za nevyhnutné v prípade nepredvídateľných okolností.

11. Uplatniteľné právo a súd s jurisdikciou
Iba Švajčiarske právo je uplatniteľné v právnych vzťahoch medzi cestujúcim a ALSA alebo Eggmann.

Súdne konanie môže byť podané proti ALSA a Eggmann v ich sídle, Rue du Mont-Blanc, 14, 1201 v Ženeve, Súdy kantónu Ženeva sú jediným kompetentným, bez predpojatosti na akékoľvek odvolanie pred Federálnym Súdom.